Martedì, 12 Dicembre 2017
Unitelsardegna Logo
Piattaforma didattica >>
 

PROVEDIMENTU PO PROMOVI SA LÌNGUA SARDA

Pubblicazione: 
Lunedì, 28 Aprile, 2014 - 11:45

 

Ocannu puru su comunu de Sàrdara promovit fainas e traballus in lìngua sarda: cuncertus, spetàculus, reladoris chi intervenint in sardu e manifestus-etichetas bilìnguas. Custu isperimentu est incarrerau ocannu passau e at funtzionau. Si funt fatus una pariga de cuntzertus, spetàculus teatralis, manifestus bilìnguas, reladoris chi ant fueddau in sardu in cumbènnius anca s'acostumat de annus e annus a fueddai sceti in italianu. Speraus chi custu esèmpiu siat sighiu de àterus comunus e R.A.S...

 

Anche nel 2014 il comune di Sardara promuove concerti, spettacoli in sardo, relatori che intevervengono in sardo, manifesti-etichette bilingui... Continua dunque l'esperimento iniziato nel 2013. Speriamo che questo possa essere di esempio per altri enti pubblici e R.A.S.

 

http://infocittadinosardara.wordpress.com/2014/04/16/contributus-economicus-po-promovi-sa-lingua-sarda/