Lunedì, 11 Dicembre 2017
Unitelsardegna Logo
Piattaforma didattica >>
 

Cunferèntzia Aberta de su Sardu - Cùmbidu Ufitziale

Pubblicazione: 
Lunedì, 9 Gennaio, 2017 - 12:17

Su sòtziu “Acordu-Sòtziu pro sas Cunferèntzias Abertas” tenet su praghere de bos cumbidare a sa primu editzione de sa Cunferèntzia Aberta de su Sardu, chi s'at a fàghere in sa tzitade de Nùgoro su 14 de ghennàrgiu 2017.

Bos invitamus a sighire su ligàmene de su situ nostru in ue s’agatant totu is informatziones e is detàllios a pitzu de sa Cunferèntzia : http://www.acordu.eu

A bi leare parte est de importu mannu pro su benidore de sa limba sarda. Isperende de nos pòdere addobiare in Nùgoro, bos torramus gràtzias pro s'atentzione bostra.

A nos bìdere sanos,

Acordu-Sòtziu pro sas Cunferèntzias Abertas